ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VAN TOEPASSING OP ALLE BESTELLINGEN DOOR CONSUMENTEN EN GROOTVERBUIKERS GEPLAATST BIJ GASTROMEALS SCE


 1. Definities en toepasselijkheid

1.1. Waar in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onderstaande termen worden vermeld, wordt daaraan de betekenis toegekend die daarachter is omschreven.

1.1.1. ALGEMENE VOORWAARDEN betekent deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1.2. CONSUMENT EN GROOTVERBRUIKER betekent 1) CONSUMENT: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en niet onder een ledenorganisatie of zorginstelling 2) GROOTVERBRUIKER: rechtspersoon of natuurlijke persoon, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en of onder een ledenorganisatie of zorginstelling die als klant van Gastromeals sce een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met Gastromeals sce. 

1.1.3. LEVERANCIER of GASTROMEALS SCE betekent de Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gastromeals sce, Vissersstraat 1, 3000 Leuven, België – btw-nr. xxx) en al haar huidige en toekomstig aan haar gelieerde vennootschappen.

1.1.4. OVEREENKOMST betekent een overeenkomst tussen de Consument en Grootverbruiker met betrekking tot de koop, verkoop en levering van producten en/of diensten op basis van een aanbod door Leverancier en aanvaarding daarvan door Consument en Grootverbruiker via de webshop van Gastromeals sce, of via een andere door de leverancier aanvaarde manier van bestellen.

1.1.5. PRODUCT(EN) EN DIENSTEN betekent een of meerdere Producten en Diensten uit het assortiment van Gastromeals sce. 

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen en opdrachten geplaatst door de Consument en Grootverbruiker bij Leverancier, op elk aanbod, elke offerte en elke opdrachtbevestiging verstrekt door Leverancier aan de Consument en Grootverbruiker, op alle Overeenkomsten, alsmede op alle leveringen van Producten en diensten door Leverancier.

1.3. Indien de Consument en Grootverbruiker voor het bestellen van Producten gebruik wenst te maken van de webshop van Gastromeals sce gaat Consument en Grootverbruiker akkoord met de algemene voorwaarden in de betreffende webshop voordat de bestelling wordt geplaatst. Indien de Consument en Grootverbruiker voor het bestellen van Producten en Diensten gebruik wenst te maken van andere door de leverancier aanvaarde manier van bestellen, worden de Algemene Voorwaarden aan Consument en Grootverbruiker verstrekt bij het informatiepakket dat aan Consument en Grootverbruiker wordt toegezonden. Indien Consument en Grootverbruiker vervolgens een bestelling plaatst, gaat Consument en Grootverbruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden. 

1.4. Gastromeals sce behoudt zich het recht voor (een gedeelte van) deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zal Gastromeals sce de Consument en Grootverbruiker ten minste zeven (7) dagen van tevoren op de hoogte stellen.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1. Een aanbod van de Leverancier is bindend voor zover dit aanbod schriftelijk is uitgebracht en gedurende de termijn aangegeven bij het aanbod. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, hebben prijsopgaven, aanbiedingen een geldigheidsduur van 1 maand te rekenen vanaf de datum van kennisgeving, waarna zij automatisch en onherroepelijk komen te vervallen. Leverancier kan niet aan een aanbod worden gehouden indien de Consument en Grootverbruiker redelijkerwijs dient te begrijpen dat er sprake is van fout of vergissing in het aanbod. Een aanvaarding van een dergelijk aanbod brengt geen overeenkomst tot stand.

2.2. Indien na het tot stand komen van een Overeenkomst een schriftelijke bevestiging door de Leverancier wordt verstrekt aan de Consument en Grootverbruiker, dan is de bevestiging bindend en wordt deze geacht de juiste inhoud van de Overeenkomst weer te geven.

2.3. De rechten van de Consument en Grootverbruiker voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, kunnen slechts jegens haar daadwerkelijke contractspartij worden uitgeoefend. Gastromeals sce is jegens Consument en Grootverbruiker niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor handelen of nalaten van partijen waarmee zij samen werkt of aan wie zij of producten verstrekt die deze verder verdelen, verwerken of gebruiken in eindproducten van deze partij.

3. Webshop en bestelling

3.1. De Consument en Grootverbruiker kan de Producten bestellen via de webshop van Gastromeals sce door middel van het aanmaken van een account. De webshops worden gratis aan de Consument en Grootverbruiker ter beschikking gesteld. Gastromeals sce garandeert geen permanente, foutloze beschikbaarheid van de Gastromeals sce webshop. In het bijzonder garandeert Gastromeals sce niet dat de webshops vrij zijn van systeemfouten, onderbrekingen en/of storingen.

3.2. Gastromeals sce behoudt zich het recht voor om door Consument en Grootverbruiker aangemaakte accounts op de webshop te onderzoeken, indien het gerechtvaardigd vermoeden ontstaat dat sprake is van onrechtmatige activiteiten. Indien Gastromeals sce dergelijke activiteiten constateert, heeft zij het recht om het betreffende account van Consument en Grootverbruiker ontoegankelijk te maken.

3.3. In geval van annulering van een bestelling heeft Leverancier het recht een bedrag gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs aan te rekenen ter vergoeding van de schade en kosten die de annulering met zich meebrengt, onverminderd het recht van Gastromeals sce om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen, mits dergelijk bewijs kan worden geleverd.


3.4. Alle door Consument en Grootverbruiker aan Leverancier verstrekte informatie moet te allen tijde waarheidsgetrouw en actueel zijn. Consument en Grootverbruiker zal wachtwoorden aangemaakt in het kader van een account op een webshop niet aan derden verstrekken. Indien en zodra Consument en Grootverbruiker het idee heeft dat zijn/haar account door een onbevoegde wordt gebruikt of zijn/haar wachtwoord in handen is gekomen van een onbevoegde, zal Consument en Grootverbruiker zijn/haar wachtwoord wijzigen. Het feit dat een bestelling door een derde is geplaatst, kan door Consument en Grootverbruiker niet aan Leverancier worden tegengeworpen.

4. Producten

4.1. Het Product en diensten assortiment kan regelmatig worden aangepast, uitgebreid of ingeperkt.

4.2. Gegevens van algemene aard op de webshops, in folders, in catalogi, op afbeeldingen, danwel andersoortige gegevens, dienen slechts te worden beschouwd als een algemene voorstelling van Producten van de Leverancier en Consument en de Grootverbruiker kan hieraan geen rechten ontlenen.

4.3. De Consument en Grootverbruiker wordt geacht houdbaarheidsdata, productbeschrijvingen, opwarminstructies, bereidingswijzen en waarschuwingen, waaronder meer expliciet begrepen eventuele allergenen aanduidingen, van of bij de Producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet in acht nemen van houdbaarheidsdata, productbeschrijvingen, opwarminstructies, bereidingswijzen en/of waarschuwingen is Leverancier niet aansprakelijk.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1. Alle vermelde prijzen in een aanbod, offerte of Overeenkomst zijn in Euro (€) en voor de Consument inclusief BTW en voor de grootverbruiker exclusief BTW. Andere heffingen van overheidswege, tenzij expliciet anders aangegeven in dat aanbod, die offerte of die Overeenkomst. Prijzen voor Producten en Diensten omvatten expliciet niet de bezorgkosten. Indien de Consument en Grootverbruiker bezorgkosten verschuldigd is, worden deze separaat in rekening gebracht.

5.2. Leverancier is te allen tijde gerechtigd de prijzen van de Producten en Diensten aan te passen.

5.2.1. Indien Consument en Grootverbruiker de Producten bestelt via de webshop van Gastromeals sce, geldt – met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1 van deze Algemene Voorwaarden – de prijs die op het moment van het plaatsen van de bestelling door de Consument en Grootverbruiker in de webshop wordt aangegeven.
5.2.2. Indien de Consument en Grootverbruiker de Producten en Diensten via een andere manier dan de webshop van Gastromeals sce bestelt die door de Leverancier aanvaard is, ontvangt Consument en Grootverbruiker voor de eerste afname van de Producten een prijsoverzicht. Indien de prijzen worden aangepast, ontvangt Consument en Grootverbruiker van Leverancier een nieuw prijsoverzicht, waarbij de datum van de ingang van de prijswijzigingen wordt vermeld.

5.3. Indien de Consument en Grootverbruiker de Producten en Diensten van Gastromeals sce bestelt op een ander door de Leverancier aanvaarde wijze, geschiedt betaling via overboeking van het op het order benoemde bedrag voor Consument en factuur voor Grootverbruiker. Facturatie vindt in principe plaats bij verzending van de bestelde Producten en Diensten. Consument en Grootverbruiker kunnen facturen enkel per e-mail ontvangen. Voor Consument wordt geen factuur standaard opgemaakt. Dez kan wel aangevraagd worden, mits betaling van een extra administratieve kost op voorhand meegedeeld door de Leverancier. De factuur kan uiterlijk zeven (7) kalenderdagen achteraf de afschrijving van het factuurbedrag aan Consument en Grootverbruiker per e-mail toegezonden worden. Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van Gastromeals sce betaalbaar uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet binnen de 5 werkdagen na ontvangst van deze factuur schriftelijk aan Gastromeals sce worden meegedeeld.

5.4. Indien Consument en Grootverbruiker Producten en Diensten bestelt via de webshop van Gastromeals sce, kan Consument en Grootverbruiker de Producten direct afrekenen via de webshop of via Overschrijving betalen. De Producten en Diensten die via Overschrijving betaald worden, zullen pas gefactureerd, geleverd of voldaan worden op het moment dat het volledige verschuldigde bedrag van de bestelling op de rekening van Gastromeals sce gestort werd. De eigendom van de goederen blijft berusten bij de Leverancier en gaat pas over wanneer de aankoopprijs volledig is betaald en ontvangen door de Leverancier.

5.5. Indien de automatische incasso als bedoeld in artikel 5.3 niet kan worden uitgevoerd, om redenen te wijten aan Consument en Grootverbruiker, of indien een factuur niet binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn is voldaan, is Consument en Grootverbruiker van rechtswege in verzuim. In dat geval is Leverancier gerechtigd om Consument en Grootverbruiker in aanvulling op het verschuldigde bedrag rente over het totaal van de opeisbare en niet betaalde bedragen in rekening te brengen tegen een tarief van 2% per jaar vanaf de vervaldag van de onbetaalde factuur, vermeerderd met de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd andere rechtsmiddelen die Leverancier ter beschikking staan.

5.6. Indien en zolang Consument en Grootverbruiker niet (volledig) aan diens betalingsverplichtingen voortvloeiende uit een Overeenkomst voldoet, behoudt Leverancier zich het recht voor geen nieuwe overeenkomsten met de Consument en Grootverbruiker aan te gaan.

5.7. Een door een Consument en Grootverbruiker aan Leverancier afgegeven doorlopende incassomachtiging blijft geldig, totdat deze machtiging door de Consument en Grootverbruiker wordt ingetrokken.

6. Levering en levertijd

6.1. Bestelde Producten en Diensten worden geleverd op het door Consument en Grootverbruiker aangegeven adres. Levering geschiedt tweemaal per week binnen via een door de Leverancier op de webshop van Gastromeals sce aangegeven bezorgdienst voor de Consument en overeengekomen leveringswijze tussen Leverancier en Grootverbruiker. Bij aanbieding van de Producten op voornoemd adres zijn Consument en Grootverbruiker gehouden medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling.

6.2. De geleverde Producten en Diensten dienen qua aantallen en hoedanigheid in overeenstemming te zijn met hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst. Consument en Grootverbruiker is bij inontvangstneming van de Producten gehouden de hoeveelheid en hoedanigheid daarvan te controleren op juistheid. Eventuele bezwaren van Consument en Grootverbruiker met betrekking tot de levering kunnen conform artikel 10 worden gemeld bij Leverancier.

6.3. Afgegeven leveringsdata- en termijnen zijn slechts richtlijnen en nooit fatale termijnen. Leverancier kan van de afgegeven leverdata afwijken als gevolg van onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen. Leverancier zal zich inspannen Consument en Grootverbruiker met betrekking tot een vertraagde levering te informeren.

6.4. Annuleringen, af- en/of bijbestellingen en/of andere wijzigingen van bestellingen kunnen uiterlijk vier (4) werkdagen voor de geplande levering worden doorgegeven aan Leverancier. 

6.5. De Grootverbruiker kan tot drie (3) werkdagen voor de geplande levering een verzoek doen het besproken bezorgtijdslot te wijzigen. Leverancier zal meewerken aan een dergelijk verzoek, mits dit redelijkerwijs in de planning kan worden aangepast.

6.6. Indien Consument en Grootverbruiker niet thuis zijn op het vaste bezorgtijdslot of op dat moment verhinderd is de levering aan te nemen, probeert Leverancier de Producten bij de buren af te leveren voor de Consument of telefonisch contact op te nemen met de Consument en Grootverbruiker. Levering zal plaatvinden door een andere organisatie. Als het Leverancier dan ook niet lukt de Producten af te leveren, neemt Leverancier de Producten weer mee retour en komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van Consument en Grootverbruiker. De originele bezorgkosten alsmede de kosten voor nabezorgen kunnen bij Consument en Grootverbruiker in rekening worden gebracht. Consument en Grootverbruiker heeft eveneens rekening te houden met de mogelijke gevolgen betreffende de kwaliteit van de Producten.


6.7. Als Consument en Grootverbruiker zijn/haar bezorgadres wenst te wijzigen, zal zij daartoe contact opnemen met Gastromeals sce. Mogelijkerwijs heeft een adreswijziging tot gevolg dat Consument en Grootverbruiker te maken krijgt met een (andere) Leverancier/bezorgdienst, dan wel Gastromeals sce.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat Consument en Grootverbruiker:

7.1.1. onjuiste of onvolledige informatie aan Leverancier heeft verstrekt; of
7.1.2. productbeschrijvingen, opwarminstructies, bereidingswijzen en waarschuwingen, waaronder meer expliciet begrepen eventuele allergenen aanduidingen, niet opvolgt of niet in acht neemt; of
7.1.3. zijn producten gebruikt in het kader van een aangepaste voeding of dieet (vb. slik- en kauwproblemen,…). Men dient er zich altijd van te verzekeren dat de producten passen binnen dit dieet door consultatie van een bevoegd en of erkend specialist. Het initiatief tot het inwinnen van deskundig advies en de verantwoordelijkheid van bereiden ligt hiervoor dus steeds bij Consument en Grootverbruiker; of 
7.1.4. Producten consumeert na verloop van de uiterste houdbaarheidsdatum.

7.2. Behoudens in geval van fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid is de Leverancier niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenverlies, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, verhoging van overheadkosten, verlies van klanten of aanspraken van derden. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Consument en Grootverbruiker hoger zijn dan het door de Consument en Grootverbruiker betaalde bedrag. In geval van een rechtsgeding tussen de Leverancier en de Consument en Grootverbruiker met betrekking tot de handhaving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, heeft de winnende partij recht op terugbetaling van alle redelijke advocatenhonoraria en gemaakte kosten.

8. Overmacht

8.1. Indien het nakomen van verbintenissen onder een Overeenkomst niet mogelijk is aangezien Leverancier hinder ondervindt van een situatie van overmacht zoals zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, bedrijfsongelukken, brand, machinebreuk, faillissement van leveranciers, gebrek aan grondstoffen, onderbreking in de levering van grondstoffen, enz., kan Leverancier haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst met een passende periode opschorten. In het geval de situatie van overmacht langer duurt dan een (3) maanden, heeft zowel Consument en Grootverbruiker als Leverancier het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van hen gehouden is tot betaling van schadevergoeding. Eventueel reeds door Consument en Grootverbruiker betaalde bedragen met betrekking tot de ontbonden Overeenkomst zullen door Leverancier worden terugbetaald aan de Consument en Grootverbruiker.

9. Herroepingsrecht

9.1. Consument en Grootverbruiker is niet gerechtigd de Producten te retourneren vanwege de aard van de Producten (verse maaltijden en andere voedingswaren), derhalve wordt het herroepingsrecht van Consument en Grootverbruiker uitdrukkelijk uitgesloten. 

10. Conformiteit

10.1. Leverancier garandeert dat de geleverde Producten qua hoeveelheid en/of hoedanigheid (in materiële zin) overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is overeengekomen. Gezien de aard van de Producten, dienen eventuele klachten die betrekking hebben op het feit dat de hoeveelheid en/of hoedanigheid van de geleverde Producten niet overeenkomt met hetgeen is opgenomen in de Overeenkomst, op straffe van verval, binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de Producten aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt.

10.2. Alle overige klachten met betrekking tot de wijze van levering, de kwaliteit van de Producten en Diensten, etc., kunnen te allen tijde worden ingediend bij de klantenservice van Gastromeals sce. Gastromeals sce zal zich inspannen binnen vijf (5) werkdagen inhoudelijk te reageren op de ingediende klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een Product betreft, zal Consument en Grootverbruiker de barcode op de verpakking bij de klacht dienen te vermelden.

10.3. In het geval van een gegronde klacht met betrekking tot een Overeenkomst, is Leverancier jegens Consument en Grootverbruiker hoogstens gehouden tot het opnieuw leveren van het betreffende Product, danwel tot vergoeding van de onder de betreffende Overeenkomst door Consument en Grootverbruiker daadwerkelijk betaalde bedragen.

11. Persoonsgegevens van Consument en Grootverbruiker

11.1. Gastromeals sce verwerkt persoonsgegevens van de Consument en Grootverbruiker bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Zulks gebeurt in overeenstemming met de vereisten die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de betrokken privacy wetgeving. 

12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op onder andere, maar niet beperkt tot, door Gastromeals sce gebruikte teksten, logo’s en ander beeldmateriaal met betrekking tot Gastromeals sce, waaronder eveneens begrepen de Gastromeals sce webshop, zijn het eigendom van danwel in licentie gegeven aan Gastromeals sce. Het is niet toegestaan om delen daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

13. Overige bepalingen

13.1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Leverancier en Consument en Grootverbruiker zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

13.2. Bij vernietiging van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden op grond van onrechtmatige bedingen blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht op de Overeenkomst tussen Leverancier en Consument en Grootverbruiker. 

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1. Op elk aanbod, elke offerte, elke Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, en op alle geschillen die daaruit voortvloeien of in verband daarmee ontstaan, is Europees recht van toepassing of het land van productie.

14.2. Alle geschillen die zich voordoen in verband met een aanbod, een offerte, een Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of anderszins tussen Leverancier en Consument en Grootverbruiker, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.